Handelsbetingelser

Disse Handelsbetingelser fastsætter de nærmere vilkår for Tisvilde Varmepumper v/ Rolf Aagaard Valery, Nyvej 8, 3220 Tisvildeleje, CVR 1647 9330 (Montøren) levering af standard såvel som særligt tilvirkede produkter (Produkter) og konsulentydelser (Serviceydelser), herunder i form af rådgivning og konsulentbistand såvel som reparation og vedligehold af luft til luft varmepumpeanlæg, som beskrevet i den mellem kunden (Kunden) og Montøren indgåede Aftale (Aftalen).

Nærværende Handelsbetingelser er gældende for alle Aftaler, som Kunden indgår med Montøren, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.Ydelsernes omfang

Montørens ydelse kan bestå i levering/montering af Produkter samt Serviceydelser, hvis nærmere indhold og omfang er beskrevet i den mellem parterne indgåede Aftale. Aftalen kan bestå af en ordrebekræftelse og eventuelt en opgavebeskrivelse.

Tilbud og accept

Konkrete tilbud fra Montøren er gældende 30 dage fra tilbudsdatoen. Et tilbud skal accepteres mundligt eller skriftligt af Kunden og er først bindende for Montøren, når denne skriftligt har bekræftet ordren.Annullering

Et tilbud/ordrebekræftelse vedrørende Produkter, som ikke findes på eget lager, er altid afgivet med forbehold for, at de pågældende Produkter kan fremskaffes til markedspris. Kan Produkterne ikke skaffes, kan Montøren uden at ifalde ansvar annullere tilbuddet/ordrebekræftelsen for disse Produkter. Det påhviler Montøren omgående at meddele Kunden, at de pågældende Produkter ikke kan skaffes lige så snart Montøren bliver vidende herom. Kunden er efter Montørens skriftlige samtykke hertil berettiget til at annullere leverancer bestående af Produkter og/eller Serviceydelser.Kundens forpligtelser

Det er en forudsætning for Serviceydelsers udførelse og Produkters montering:
- at Kunden gør Montøren og øvrige kontaktpersoner bekendt med den for opgavens løsning relevante information.
- at Kunden, såfremt arbejdet skal udføres hos Kunden, frit stiller de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for Montøren forsynet med nødvendige faciliteter m.v. efter Montørens nærmere anvisning.
- at Kunden medvirker til at tilrettelægge arbejdet, besvarer henvendelser og tildele ressourcer, således at Serviceydelserne og Produkternes montering kan leveres som aftalt.
- at Kunden i det omfang, det er nødvendigt for opgavens løsning, giver Montøren den fornødne adgang til Kundens faciliteter, installationer og dokumentation efter Montørens nærmere anvisning.Leveringstidspunkt

Montøren tilstræber at overholde det i Aftalen aftalte leveringstidspunkt, og såfremt dette mod forventning ikke kan lade sig gøre, vil Montøren omgående meddele dette til Kunden og holde Kunden underrettet om eventuelt nyt forventet leveringstidspunkt. Kan leveringstidspunktet ikke overholdes, vil Montøren forsøge at afbøde Kundens gener bedst muligt. Montøren påtager sig dog intet erstatningsansvar for eventuelle forsinkelser.

Såfremt leveringstidspunktet overskrides med mere end 30 dage, og forsinkelsen alene kan tilregnes Montøren eller forhold under Montørens kontrol, er Kunden berettiget til at ophæve Aftalen med rimeligt varsel ved skriftlig meddelelse herom til Montøren.

Medmindre andet er aftalt, anses levering af Produkter for sket, når Produkterne er leveret/stillet til rådighed for Kunden. For Serviceydelser anses levering for sket i takt med at Serviceydelserne leveres/er udført.

I de tilfælde, hvor Montøren efter aftale med Kunden skal medbringe Produkterne og udføre eksempelvis montering af Produkterne, er leveringstidspunktet det tidspunkt, hvor Produkterne fysisk overgives til/stilles til rådighed for Kunden på det aftalte leveringssted.

For monteringsarbejde faktureres Kunden i henhold til de til enhver tid gældende listepriser for Montøren, medmindre andet er aftalt.Priser og fakturering

Alle priser er i danske kroner (DKK). inklusiv moms, offentlige afgifter og andre eventuelle pålagte skatter, miljøbidrag, fragt mv., medmindre andet er anført. Montøren forbeholder sig retten til med 14 dages varsel at regulere enhver pris ifølge et tilbud, Handelsbetingelserne og/eller en Aftale.

Montøren er berettiget til at fakturere Kunden for Produkter, når levering er sket. Det kan dog af Aftalen fremgå, at Montøren er berettiget til at kræve betalt et depositum eller forudbetaling.Betaling

Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 14 dage efter fakturadato. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato.

Ved forsinket betaling er Montøren berettiget til at opkræve en rente fra forfalds-tidspunktet med 1,5 procent pr. påbegyndt måned med månedlige rentetilskrivninger regnet fra forfaldsdatoen.

Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, påkrav er afgivet, yderligere 4 dage er forløbet, og der fortsat ikke er sket betaling, er Montøren berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf, eller ved skriftlig meddelelse til Kunden, ophæve Aftalen helt eller delvist uden yderligere varsel, samt eventuelt andre indgåede aftaler med Kunden. Ophæver Montøren Aftalen, har Montøren ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.Ansvar samt fejl og mangler

Kunden er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering. For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler, skal Kunden straks reklamere skriftligt til Montøren efter, at fejlen er opdaget. Kunden skal angive og vise hvordan fejlen ytrer sig. Montøren har kun ansvaret for fejl, som påberåbes inden 6 måneder fra leveringstidspunktet.

Er der fejl i det leverede, kan Montøren vælge enten at foretage omlevering eller efter-levering af det leverede, eller i stedet vil give Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen for det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse. Såfremt Montøren vælger at afhjælpe en fejl, er Montøren forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver og for egen regning, at afhjælpe de påberåbte fejl ved det leverede.

Såfremt Montøren ikke afhjælper fejlen med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Kunden skriftligt give Montøren en endelig og rimelig frist for afhjælpning. Fristen skal som minimum udgøre 30 dage.

Er fejlen ikke afhjulpet ved fristens udløb, har Kunden ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen, som modsvarer fejlens størrelse i forhold til en fejlfri ydelse. Er fejlen af væsentlig betydning for Kundens anvendelse af det leverede, har Kunden ret til efter fristens udløb at hæve Aftalen for så vidt angår det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse.

Kunden kan, hvad angår øvrige leverede Produkter eller Serviceydelser, kun ophæve købet af disse, såfremt de indgår i en sådan sammenhæng med det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse, at de ikke kan fungere tilfredsstillende alene.

Såfremt der er tale om en løbende Serviceydelse, kan der alene ophæves for fremtiden.

Ophæver Kunden, har denne ret til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af Handelsbetingelserne.

Har Kunden reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som Montøren er ansvarlig for, skal Kunden erstatte de udgifter, Montøren måtte have haft i den sammenhæng. Har Montøren anvendt konsulenttimer på at undersøge en sådan fejl, der viser sig ikke at kunne gøres gældende overfor Montøren, er Montøren berettiget til at fakturere Kunden for medgået tid til de til enhver tid gældende priser.

Misligholder Kunden sine forpligtelser, er Kunden forpligtet til at erstatte Montøren tab efter dansk rets almindelige regler, herunder forgæves afholdte omkostninger og konsulent-timer.

Montøren kan på ingen måde gøres ansvarlig for:

- at det leverede ikke har den ønskede værdi for Kunden, at Kunden ikke opnår de ønskede resultater, eller at det leverede i øvrigt ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed, medmindre Montøren i Aftalen specifikt har påtaget sig ansvaret for et givent resultat,
- forhold, som kan henføres til Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Handelsbetingelserne eller Aftalen,
- fejl opstået som følge af Kundens anvendelse af det leverede i sammenhæng med andet tilbehør som direkte eller indirekte påvirker det leveredes funktion,
- fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i det leverede, som ikke er sket i overensstemmelse med Montørens instruktioner,
- fejl opstået som følge af Kundens anlæg, konstruktioner, dimensioneringer, sikkerhedsforskrifter mv. samt fejl heri eller manglende overholdelse heraf,
- fejl opstået som følge af unormale eller ikke foreskrevne omgivelser/lokaliteter, herunder omgivelsestemperaturer,
- fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse, eller anvendelse af det leverede på en anden måde end foreskrevet, herunder ifølge eventuel udleveret dokumentation, eller ved forsømmelse fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side, eller ved andre omstændigheder, som ligger uden for Montørens kontrol,
- normal vedligeholdelse såsom justering, normal slitage, eller hvis anskaffelse af brugstilbehør eller forbrugsstoffer kræves,
- indskrænkninger i systemers funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af Kundens indlægning/indlæsning af programmel/software mv., som påvirker det af Montørens leverede,
- mindre eller undskyldelige rådgivningsfejl, samt rådgivningsfejl, der skyldes at Montøren ikke har modtaget alle relevante oplysninger for at kunne give en fuldstændig rådgivning.Produktansvar

Montøren er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende præceptive lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ethvert lovbestemt produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.

Kunden er til enhver tid forpligtet til at søge et eventuelt produktansvar, der relaterer sig til Produkter, der stammer fra Montørens underleverandører, f.eks. Mitsubishi eller Panasonic, direkte hos underleverandøren. Montøren kan alene inddrages i en sådan sag om produktansvar, hvis under-leverandøren idømmes ansvar, men ikke kan honorere Kundens krav.

For tingskade er Montøren ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Produkter på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens Produktet er i Kundens eller tredjemands besiddelse, med mindre ufravigelige regler foreskriver andet. Montøren er yderligere ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller produkter, hvori Produkter indgår, med mindre ufravigelige regler foreskriver andet.

Hvis Montøren pålægges produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Montøren skadesløs, i den udstrækning som Montørens ansvar er begrænset efter Handelsbetingelserne.Ansvarsbegrænsning

Montøren kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art. I tilfælde af at Montøren ifalder erstatningsansvar uanset ovenstående, vil erstatningsansvaret altid være begrænset til den pågældende Aftales nettovederlag, dog maksimalt et beløb på DKK 50.000 pr. indgået Aftale.Ændringer og forgang

Enhver ændring af nærværende Handelsbetingelser eller Aftalen kan kun ske skriftligt enten ved udarbejdelse af en ny aftale eller ved et skriftligt og underskrevet tillæg til nærværende Handelsbetingelser eller Aftalen.

Ved uoverensstemmelse mellem nærværende Handelsbetingelser og Aftalen, har Aftalen forrang.Lovvalg og værneting

Handelsbetingelserne og Aftalen samt enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse hermed, skal være underlagt og fortolkes i henhold til dansk ret, med undtagelse af lovvalgsregler som måtte føre til anden lovgivning end dansk ret, med værneting ved Montørens til enhver tid værende hjemsted i første instans.